Skip to main content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Juridische Informatie

Bekijk hier onze juridische voorwaarden en richtlijnen. We zorgen voor duidelijkheid en transparantie om een eerlijke online ervaring te waarborgen.

Landstra de Groot Online Media te Appingedam

Landstra de Groot Online Media
Wijkstraat 69
9901 AH Appingedam
0596-683328
info@landstradegroot.nl

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgendebetekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van Landstra de Groot Online Media.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Landstra de Groot Online Media.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Landstra de Groot Online Media gesloten overeenkomsten en verrichttediensten en alle overige door Landstra de Groot Online Media verrichtte handelingen.

Door ondertekening van een overeenkomst met Landstra de Groot Online Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Landstra de Groot Online Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Landstra de Groot Online Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijngeldig gedurende 6 weken, tenzij anders aangegeven.

Landstra de Groot Online Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 weken, aan Landstra de Groot Online Media wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Landstra de Groot Online Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Landstra de Groot Online Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Landstra de Groot Online Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Landstra de Groot Online Media van toepassing zijn de wet- en regelgeving.

Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

Facturering van een ontwerp en door Landstra de Groot Online Media. Facturering van onderhoudskosten, hosting, support en domeinnaam e.d. gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. Na oplevering van de website wordt deze als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 15 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Landstra de Groot Online Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, ingeval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegevenaan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Looptijd website en onderhoudscontracten

De looptijd van de overeenkomst is minimaal 36 maanden tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

De kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 15 dagen worden voldaan. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

Landstra de Groot Online Media mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

Landstra de Groot Online Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Landstra de Groot Online Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Landstra de Groot Online Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Landstra de Groot Online Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Landstra de Groot Online Media zijn verstrekt, heeft Landstra de Groot Online Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Landstra de Groot Online Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortkomend uit onjuiste informatie op door Landstra de Groot Online Media ontwikkelde website.

Landstra de Groot Online Media zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien Landstra de Groot Online Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Landstra de Groot Online Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Landstra de Groot Online Media. Landstra de Groot Online Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Landstra de Groot Online Media opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Landstra de Groot Online Media van toepassing zijn de wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, support, licenties en hosting kennen een minimale looptijd van 36 maanden tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Daarna vind een stilzwijgende verlenging plaats. Na het verlopen van de minimale looptijd van 36 maanden geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 36 maanden en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opdrachtgever krijgt vooraf een factuur voor een jaar. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk om delen van een jaar te restitueren. Als bijvoorbeeld de nieuwe jaartermijn ingaat op 1 juni dan moet opdrachtgever opzeggen voor 1 maart.

Landstra de Groot Online Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Landstra de Groot Online Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Landstra de Groot Online Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Landstra de Groot Online Media niet na komt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Voorbeelden hiervan zijn het niet nakomen van betalingsverplichtingen of het niet nakomen van goede normen en zeden. Andere voorbeelden zijn (risico op) virussen, spam, buitensporige traffic en andere technische risico’s. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren maar kan in geen enkel geval aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 11. Copyright

Alle door Landstra de Groot Online Media ontwikkelde websites enpromotiematerialen kunnen door Landstra de Groot Online Media voor eigenpromotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomenmet de Opdrachtgever.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de copyrights, buma-stemra enauteursrechten op foto’s, teksten, logo’s, muziek, videomateriaal, e.d. die gebruiktworden op de website van de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Landstra de Groot Online Media en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Landstra de Groot Online Media geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten.

12.1 De aansprakelijkheid van Landstra de Groot Online Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever betreffende project in rekening gebrachte.

12.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat Landstra de Groot Online Media een low-budget internetbedrijf is welke werkzaamheden uitvoert op basis van best effort.

Landstra de Groot Online Media kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (volledig) functioneren van de(onderdelen van de) website, webformulieren, hosting of e-mail of verlies van data. Tenzij hierover schriftelijke afspraken gemaakt zijn waarbij artikel 12.1. van toepassing blijft.  Opdrachtgever kan storingen melden aan Landstra de Groot Online Media en Landstra de Groot Online Media zal zich inspannen om storingen op basis van best effort te verhelpen.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is Landstra de Groot Online Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Landstra de Groot Online Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Landstra de Groot Online Media geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Landstra de Groot Online Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reedsgeleverde diensten.

Landstra de Groot Online Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijkzijn.

Artikel 15. Derden

Landstra de Groot Online Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Landstra de Groot Online Media doorgevoerd.

Landstra de Groot Online Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De content (teksten en foto’s) in de door Landstra de Groot Online Media vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Door Landstra de Groot Online Media of anderen in opdracht van Landstra de Groot Online Media  ontwikkelde scripts, software, databases en andere programma's blijven eigendom van Landstra de Groot Online Media, tenzij schriftelijk andersovereengekomen.

De eigendomsrechten van de door Landstra de Groot Online Media ontworpen vormgevingen zijn en blijven eigendom van Landstra de Groot Online Media tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Versie 01-2024

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.